V souvislosti s novým nařízením Evropské unie 2016/679 (GDPR) bychom vás jménem naší společnosti chtěli informovat o zásadách zpracování osobních údajů.
Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) představují povinnosti, kterými se FOR BUILD s.r.o. se sídlem Boženy Němcové 2042, Sokolov (dále jen „Společnost“) řídí při získávání a zpracovávání osobních údajů jako správce osobních údajů. Tyto Zásady provádějí práva a povinnosti Společnosti vyplývající zejména z následujících obecně závazných právních předpisů:

1) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“);
2) zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o některých službách informační společnosti“); a
3) zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o elektronických komunikacích“).

OSOBNÍ ROZSAH
Tyto Zásady se uplatní na všechny osoby navštěvující webové stránky Společnosti https://kancelare-sokolov.cz a všechny zákazníky Společnosti („Subjekty údajů“).
Užíváním Webových stránek Společnosti berete na vědomí tyto Zásady a souhlasíte s jejich uplatněním.
Osobními údaji se v souladu s GDPR rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě (nikoli tedy právnické osobě). V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebo v souhrnu s dalšími informacemi můžou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby („Osobní údaj“).

JAKÉ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ JSOU ZPRACOVÁVÁNY
Společnost zpracovává identifikační údaje, kontaktní údaje, popisné údaje, platební údaje, fakturační údaje, přístupové údaje, údaje o přístupech a oprávněních, údaje o požadavcích na službu (vč. souborů cookies), dodací údaje, údaje o objednávce a údaje o obchodní spolupráci.

VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje Společnost zpracovává za následujícími účely:

1) poskytování produktů a služeb Společnosti, ať už v rámci Webových stránek nebo prostřednictvím standardních dodavatelsko-odběratelských vztahů;
2) interní vyhodnocení poskytovaných produktů a služeb a případné zlepšení jejich poskytování;
3) ochrana oprávněných zájmů Společnosti (např. pro účely bezpečnosti a funkčnosti webových stránek, pro účely marketingu nebo soudních sporů).


PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje, které Společnost získá o Subjektech údajů, jsou dále předávány:

1) v rámci společnosti FOR Build s.r.o., Boženy Němcové 2042, Sokolov obchodním partnerům Společnosti, bankám, pojišťovnám, poskytovatelům IT infrastruktury (např. Webových stránek), kteří pak zpracovávají Osobní údaje pro Společnost nebo samostatně v souladu s účelem jejich poskytnutí, ale i a základě oprávněných zájmů Společnosti a
3) dalším třetím osobám, kterým je Společnost oprávněna (například obecnému nebo rozhodčímu soudu v případě sporu) či povinna (například orgánům činným v trestním řízení) Osobní údaje poskytnout v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

PROSTŘEDKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Za účelem ochrany a minimalizace rizika neoprávněného přístupu k Osobním údajům přijala Společnost organizační a technická opatření.
Mezi tato opatření patří zejména technické zabezpečení serverů a Webových stránek Společnosti proti neoprávněným přístupům.
Osoby přicházející do styku s Osobními údaji jsou rovněž vázány mlčenlivostí v souladu s čl. 28 odst. 3 písm. b) GDPR.

COOKIES
Společnost využívá při provozu svých Webových stránek tzv. cookies, což je textový soubor malého rozsahu („Cookies“), který je odesílán ze serveru Společnosti do prohlížeče/zařízení Subjektu údajů a který při opětovné návštěvě Webových stránek Společnosti je zaslán zpět na server Společnosti, což umožňuje Společnosti lépe uzpůsobit obsah Webových stránek jednotlivým Subjektům údajů. Pomocí Cookies tak Společnost:

1) má o Subjektu údajů k dispozici informace o dřívějším vyhledávání;
2) ukládá přihlašovací údaje Subjektu údajů; a
3) přizpůsobuje Subjektu údajů obsah Webových stránek.

Společnost využívá následujících druhů Cookies:

1) technické Cookies, které umožňují základní provoz Webových stránek;
2) relační Cookies, které jsou potřebné ke správnému zobrazení Webových stránek a jsou automaticky smazány v okamžik, kdy Subjekt údajů opustí Webové stránky;
3) permanentní Cookies, které umožňují identifikaci Subjektu údajů, jeho přístup na Webové stránky a jeho chování na nich. Na základě permanentních Cookies je pak rozpoznán konkrétní Subjekt údajů při opakované návštěvě Webových stránek. Permanentní Cookies mohou být dále používány zejména pro měření a reklamu aktivity Subjektů údajů na Webových stránkách; a
4) reklamní Cookies, které umožňují jednotlivým Subjektům údajů zobrazovat cílenou reklamu, a to na základě příslušnosti jednotlivých Cookies do daného reklamního systému.
Máte samozřejmě možnost využívání Cookies jednorázově vymazat či dlouhodobě blokovat, a to prostřednictvím svého prohlížeče. V takovém případě je ale pravděpodobné, že určité služby a funkce Webových stránek Společnosti nebudou plně funkční nebo dostupné.

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Pro další informace o ochraně a zpracování osobních údajů, jakož i pro Vaše žádosti můžete využít následující e-mailovou adresu: pronajem@kancelare-sokolov.cz


PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekty údajů mají v souvislosti s ochranou jejich Osobních údajů následující práva:

1) právo odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů, je-li zpracování založeno na jeho základě;
2) právo požadovat přístup k Osobním údajům a k informacím specifikovaným v čl. 15 odst. 1 GDPR;
3) právo na opravu nepřesných Osobních údajů a případě také na doplnění neúplných Osobních údajů;
4) právo za podmínek stanovených čl. 17 GDPR na výmaz Osobních údajů;
5) právo za podmínek stanovených čl. 18 GDPR na omezení zpracování Osobních údajů;
6) právo za podmínek stanovených čl. 20 GDPR získat Osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jiné osobě;
7) právo být za podmínek stanovených čl. 34 GDPR informován o porušení zabezpečení Osobních údajů;
8) právo za podmínek stanovených čl. 21 GDPR vznést námitku proti zpracování Osobních údajů;